Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 april 2015

D66 heeft bezwaar tegen windmolenpark Reichswald

Wat D66 Berg en Dal betreft is windenergie momenteel één van de belangrijkste alternatieve energiebronnen voor fossiele brandstoffen, maar volgens D66 is het Reichswald geen geschikte plaats voor windmolens. D66 ondersteunt initiatieven om Kranenburg op andere gedachten te brengen. Inmiddels heeft D66 Berg en Dal de vraag neergelegd bij zowel de gemeenteraad als onze provinciale fractie om te zien wat zij kunnen doen en of zij nog kansen zien om in overleg met de buren in de euregio het tij te keren. Tevens heeft D66 Berg en Dal bezwaar aangetekend bij de Bezirksregierung (het bestuur van Nord-Rhein Westfalen) tegen de komst van de windmolens in het natuurgebied.

Het past ook in de windvisie van de Gedputeerde Staten Gelderland. Op een kaartje van de provincie met betrekking tot locaties voor windmolens is te zien dat solitaire windmolens in een deel van de Ooij worden uitgesloten. In omgeving Berg en Dal wordt er niets ontwikkeld. Voor de provincie ligt de kans voor duurzame centrale energieopwekking vooral bij windenergie. De provincie heeft de taak daarvoor ruimte te zoeken. D66 ziet veel mogelijkheden in de windenergieopwekking op zee, maar ziet ook zeker kansen voor windmolens op het land.

D66 wil vasthouden aan het akkoord tussen provincie en het Rijk om in het jaar 2020 6.000 megawatt (MW) duurzame energie op te wekken via windenergie. Gelderland moet hiervan 230 MW invullen. In de Windvisie zijn geschikte locaties voor windenergie in beeld gebracht. Als de provincie zich aan de afspraken houdt, houdt de provincie zelf de regie over het opwekken van windenergie. D66 vindt dat niet het Rijk maar de provincie beslist over waar windturbines komen. Op die manier kan er bij de plannen ook beter rekening worden gehouden met de ideeën van omwonenden en initiatiefnemers.

Bij het aanwijzen van geschikte windlocaties houdt D66 rekening met cultuurhistorie en inpassing in het landschap. Versnippering wil D66 voorkomen: liever een lijnopstelling dan her en der een losse windturbine. D66 ziet mogelijkheden in windmolens lijnvormig langs infrastructuur, zoals snelwegen, provinciale wegen en waterwegen, maar zeker ook op bedrijventerreinen en bij havens.
D66 wil dat de provincie initiatiefnemers ondersteunt met kennis en kunde in het verwerven van draagvlak in de gemeenteraad en onder de bevolking. Immers, duurzame energie is alleen duurzaam met draagvlak.